ALGEMENE VOORWAARDEN.

Gebruiksvoorwaarden Fit Swap.

Versie: mei 2020

Hieronder treft u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de diensten van Fit Swap aan (de "Gebruiksvoorwaarden"). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Fit Swap app (hierna tezamen: het "Platform"). Fit Swap biedt haar diensten aan onder de voorwaarde dat je deze Gebruiksvoorwaarden accepteert.

 Artikel 1 – Definities

Fit Swap: Fit Swap V.O.F.

Fit Swap wordt in deze Gebruiksvoorwaarden ook aangeduid met 'we' en 'ons'.

• Platform: de Fit Swap app en ieder bijbehorend sub-domein.

• Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon die via zijn account artikelen aanbiedt. Waar in deze Gebruiksvoorwaarden wordt gesproken van 'zijn', wordt tevens 'haar' bedoeld.

• Beide Gebruikers: De twee partijen die een ruil of koop aangaan met elkaar.

• Account: Het account dat de Gebruiker op het Platform heeft aangemaakt, dat persoonlijk is voor de Gebruiker via zijn inloggegevens.

• Artikelen: alle producten waarvan Fit Swap kenbaar heeft gemaakt dat deze mogen worden aangeboden tot ruil of (ver)koop op het Platform.

• Match: Wanneer twee Gebruikers elkaar hebben geliket. Vanaf dan zijn zij een Match en wordt de chat-functie en mogelijkheid tot ruil of (ver)koop geopend.

 • Servicekosten: De kosten die door Fit Swap in rekening gebracht worden bij het een ruil of aankoop.


Artikel 2 – Account

1. Om het Platform te gebruiken moet de Gebruiker een Account aanmaken. De Gebruiker kan zich registreren via e-mail. De Gebruiker zal daarbij een wachtwoord moeten kiezen. Het e-mailadres en het gekozen wachtwoord vormen samen de "Inloggegevens".

2. Gebruiker mag zijn Account niet laten gebruiken door een derde. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn Inloggegevens en het gebruik van zijn Account.

3. Elke Gebruiker mag één (1) Account aanmaken op het Platform. Als het Account, om welke reden dan ook, is geblokkeerd of verwijderd, is de Gebruiker niet langer gerechtigd om het Platform te gebruiken.

4. Fit Swap is te allen tijde gerechtigd om het Account van een Gebruiker op te schorten, te blokkeren of te verwijderen, bijvoorbeeld in geval van strijd met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, fraude, verstoring van de goede werking van het Platform of als het Account naar oordeel van Fit Swap schadelijk kan zijn voor de goede naam van Fit Swap of derden. Fit Swap heeft bovendien het recht om een Account te weigeren of te blokkeren, indien het Account is gekoppeld aan een bankrekeningnummer dat gekoppeld is aan een reeds geblokkeerd Account. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Fit Swap in verband met de opschorting, blokkering of verwijdering van het Account door Fit Swap en de Gebruiker doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

5. De Gebruiker gaat ermee akkoord enkel juiste en complete informatie te verschaffen bij het aanmaken van een Account op het Platform. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op zijn Account.

6. Gebruiker zal te allen tijde in overeenstemming handelen met de richtlijnen en instructies van Fit Swap ter zake van de installatie en het gebruik van het Platform.

7. Fit Swap is te allen tijde gerechtigd om bepaalde functionaliteiten van het Account op het Platform niet langer ter beschikking te stellen, om geen Account te verlenen of om aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Account.

Artikel 3 - Koopovereenkomst

1. Als een Gebruiker van het Platform overgaat tot de aanschaf van een op het Platform aangeboden Artikel of als de Verkoper een door Koper uitgebracht bod accepteert, komt een koopovereenkomst tot stand tussen de Verkoper en de Koper (de "Koopovereenkomst").

2. Fit Swap is en wordt geen partij bij de Koopovereenkomst. Als Koper en Verkoper een geschil hebben over al dan niet verzonden of geretourneerde Artikelen, dienen Koper en Verkoper dit onderling op te lossen. Als Koper en Verkoper gezamenlijk niet tot een oplossing komen, kan Fit Swap hierbij , geheel onverplicht, bemiddelen. Het kunnen overleggen van een verzendbewijs door Verkoper respectievelijk Koper zal hierin leidend zijn. Verkoper en Koper vrijwaren Fit Swap voor aanspraken tot schadevergoeding uit hoofde van diens beslissing.

3. Verkoper en Koper zijn beiden voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het aangaan van de Koopovereenkomst. Verkoper en Koper vrijwaren Fit Swap van enige claim en/of aansprakelijkheid die volgt uit het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.

4. De Koopovereenkomst behelst de (ver)koop van de Artikelen en eveneens de zogenaamde "Aftersales". Deze Aftersales bestaan uit contact tussen Koper en Verkoper, afwikkeling van retourzendingen en garantie. De Aftersales komen voor rekening en risico van Verkoper, tenzij deze Gebruiksvoorwaarden anders bepalen. Koper erkent dat Fit Swap geen enkele wijze aansprakelijk is voor het nakomen van de afspraken tussen Koper en Verkoper en de kwaliteit van de Artikelen.

5. Fit Swap stuurt Koper, nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, een bevestiging per e-mail. Daarnaast wordt er, zodra er een Match is ontstaan, een chat tussen Koper en Verkoper geopend via de chatapplicatie op het Platform, waar Koper en Verkoper kunnen communiceren over koop.

6. Koper en Verkoper zijn verplicht de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3 – Ruilovereenkomst

1. Als twee gebruikers van het Platform overgaan tot het ruilen van op het Platform aangeboden Artikelen komt een ruilovereenkomst tot stand (de "Ruilovereenkomst").

2. Beide gebruikers zijn verplicht om de ruilovereenkomst af te sluiten om de items te ruilen. Wanneer één van de gebruikers geen ruilovereenkomst afsluit dan gaat de ruil NIET door.

5. Fit Swap is en wordt geen partij bij de Ruilovereenkomst. Als Gebruikers een geschil hebben over al dan niet verzonden of geretourneerde Artikelen, dienen Gebruikers dit onderling op te lossen. Als Gebruikers gezamenlijk niet tot een oplossing komen, kan Fit Swap hierbij , geheel onverplicht, bemiddelen. Het kunnen overleggen van een verzendbewijs door Gebruikers zal hierin leidend zijn. Gebruikers vrijwaren Fit Swap voor aanspraken tot schadevergoeding uit hoofde van diens beslissing.

6. Beide gebruikers zijn beiden voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het aangaan van de Ruilovereenkomst.

7. De Ruilovereenkomst behelst de ruil van de Artikelen. De gebruikers bevestigen hiermee het nakomen van de afspraken tussen beide gebruikers over de kwaliteit, staat en echtheid van artikelen.

9. Fit Swap stuurt beide gebruikers, nadat de Ruilovereenkomst tot stand is gekomen, een bevestiging per e-mail. Vanaf het moment dat de match ontstaat kan er tussen de gebruikers gesproken worden over de ruil.

10. Beide gebruikers zijn verplicht de uitvoering van de Ruilovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en deze Gebruiksvoorwaarden.

11. Beide gebruikers zijn verplicht servicekosten te betalen zodra er een geruild wordt. Zonder het betalen van servicekosten wordt de ruil nietig verklaard. Dit houdt in dat de gebruikers geen aanspraak kunnen doen op Fit Swap voor bemiddeling.

12. De Ruilovereenkomst behelst de ruil van de Artikelen en eveneens de zogenaamde "Aftersales". Deze Aftersales bestaan uit contact tussen de Gebruikers, afwikkeling van retourzendingen en garantie. De Aftersales komen voor rekening en risico de Gebruikers, tenzij deze Gebruiksvoorwaarden anders bepalen. Gebruikers erkennen dat Fit Swap geen enkele wijze aansprakelijk is voor het nakomen van de afspraken tussen Gebruikers en de kwaliteit van de Artikelen.

Artikel 4 – Garanties en verplichtingen Gebruiker

1. Gebruiker garandeert:

 • Enkel te handelen als particulier en het Platform niet voor professionele doeleinden te gebruiken;

 • Dat de door haar aangeboden Artikelen tweedehands artikelen zijn;

 • Dat de aangeboden Artikelen eigendom van Verkoper zijn en dat Verkoper bevoegd is om deze Artikelen ter verkoop aan te bieden en te vervreemden;

 • Dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;

 • Dat de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen, tenzij dit wordt vermeld;

 • Dat de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product)informatie geen inbreuk maakt op enige rechten van United Wardrobe of derden.

2. Gebruiker vrijwaart Fit Swap tegen alle schade van claims tegen Fit Swap als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit Artikel.

3. Het is Gebruiker niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen, dan wel anderszins commerciële uitingen bij Koper te bezorgen.

4. Om als Gebruiker te kunnen handelen dient Verkoper te beschikken over een Nederlandse betaalrekening en postadres.

5. Gebruiker houdt zich aan de door Fit Swap opgestelde Service Levels, zoals opgenomen in Bijlage 1. Als Gebruiker zich niet aan de Service Levels houdt, kan Fit Swap zijn Account blokkeren.

6. Fit Swap is als enige gerechtigd te bepalen welke product(sub)categorieën op het Platform mogen worden aangeboden. Fit Swap is bovendien gerechtigd om product(sub)categorieën op het Platform te wijzigen of te verwijderen, zonder dat Gebruiker enig recht geldend kan maken op Fit Swap als gevolg daarvan. Verkoper kan enkel Artikelen aanbieden waarvan United Wardrobe kenbaar heeft gemaakt dat deze mogen worden aangeboden op het Platform.

7. Fit Swap is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Gebruiker vermelde informatie met betrekking tot het Artikel niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen, indien dit naar oordeel van United Wardrobe niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden is of naar oordeel van Fit Swap schadelijk kan zijn voor de goede naam van Fit Swap, het Platform of derden.

8. Gebruiker is niet gerechtigd om Artikelen direct of indirect aan zichzelf te verkopen.

Artikel 5 – Bestelling en verzending

1. Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij Fit Swap een bestelling plaatsen voor een door Verkoper aangeboden Artikel, door middel van directe aanschaf. De bestelling zal worden verwerkt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de instructies van Fit Swap.

2. Gebruiker zal zijn aan het Account gekoppelde e-mailadres zorgvuldig in de gaten houden, zodat hij tijdig kennis kan nemen van de informatie die Fit Swap heeft toegezonden in verband met de bestelling.

3. Gebruiker zal conform de Service Levels het Artikel binnen vijf (5) werkdagen na bevestiging van de bestelling verzenden of via de chatapplicatie met Gebruiker een alternatieve verzendtermijn afstemmen, die niet langer mag zijn dan veertien (14) dagen.

4. Verkoper zal bij de verzending gebruik maken van de verzendmethode zoals gekozen door de Koper. In geval van een ruil, zijn beide gebruikers zowel Koper als Verkoper en gelden beide onderstaande afspraken.

Verkoper kiest bij het aanbieden van de Artikelen tussen de volgende opties:

A. Niet-geïntegreerde verzending : als Verkoper voor niet-geïntegreerde kiest draagt Verkoper zelf zorg voor het verzenden van de bestelling via (het koeriersbedrijf dat) de Verzendmethode (verzorgt) die Koper heeft geselecteerd. Verkoper draagt derhalve zelf zorg voor het benodigde verzendlabel (of enige andere vorm van frankering). Het risico voor de verzending ligt in dit geval bij Verkoper, indien hij geen gebruik maakt van verzending via track-and-trace.

B. Fysieke ontmoeting: Als Verkoper kiest voor fysieke ontmoeting, spreken Koper en Verkoper onderling via de chat-functie af wanneer en waar het item wordt uitgewisseld. Het risico ligt bij zowel Koper als Verkoper.

5. Verkoper draagt zorg voor een goede verpakking van het pakket en een duidelijke vermelding van het verzendadres, zoals vermeld op de pakbon. Daarnaast zal Verkoper het retouradres duidelijk vermelden, voor het geval bezorging niet mogelijk blijkt of als Koper het pakket wil retourneren.

6. De eigendom van geleverde Artikelen gaat over van Verkoper op Koper op het moment dat:

A. Koper de koopprijs van de Artikelen aan United Wardrobe heeft betaald; en

B. Koper het Artikel heeft ontvangen; en

C. Ofwel heeft aangegeven het ontvangen Artikel te willen houden (via de "Item ontvangen-button’ ofwel niet binnen de gestelde termijn een retourverzoek heeft ingediend.

                 

Artikel 6 – Retouren  en Annuleren

In het geval van ruil, worden beide Gebruikers zowel Verkoper als Koper. Beide genoemde afspraken gelden over beide Gebruikers.

 1. Indien Koper is overgaan tot aanschaf van een Artikel hebben zowel Koper als Verkoper, tot het moment dat het Artikel wordt verzonden, de mogelijkheid om een annuleringsverzoek in te dienen via de "Order annuleren"-button. Indien gebruikers overgaan tot ruil van een Artikel hebben beide gebruikers, tot het moment dat het Artikel wordt verzonden, de mogelijkheid om een annuleringsverzoek in te dienen via de ‘Order annuleren’-button.

 2. Indien Verkoper het Artikel heeft verzonden en Koper het Artikel na zeven (7) dagen nog niet heeft ontvangen, heeft Koper de mogelijkheid om een annuleringsverzoek in te dienen, eveneens via de "Order annuleren"-button. In het geval van ruil hebben beide gebruikers de mogelijkheid om een annuleringsverzoek in te dienen.

 3. Het annuleringsverzoek zoals bedoeld in voorgaande artikelen zal in eerste instantie beoordeeld worden door Verkoper (indien Koper het verzoek indient) of Koper (indien Verkoper het verzoek indient). Koper en Verkoper kunnen via de chat-applicatie, zoals omschreven in artikel 10, met elkaar communiceren over de reden van het annuleringsverzoek. Als (Ver)koper het annuleringsverzoek niet binnen vier (4) dagen goed- of afkeurt, wordt het verzoek automatisch goedgekeurd. Indien het annuleringsverzoek wordt afgewezen, wordt dit verzoek automatisch doorgestuurd naar Fit Swap. Fit Swap in dit geval een bindend besluit over het annuleringsverzoek nemen. Verkoper en Koper vrijwaren Fit Swap voor aanspraken tot schadevergoeding uit hoofde van deze beslissing.

 4. Indien Koper een Artikel ontvangt dat niet conform de advertentie van Verkoper is, heeft Koper tot vier (4) dagen na ontvangst het recht om een retourverzoek in te dienen via de "Retour"-button. In het geval van ruil hebben beide gebruikers het recht om een retourverzoek in te dienen. Een Artikel is niet conform de advertentie indien het Artikel significante en onvermelde beschadigingen of gebreken heeft, er een andere maat in het label staat dan in de advertentie of als het Artikel anderszins significant afwijkt van de foto's en omschrijving van de advertentie.

 5. Het retourverzoek zal in eerste instantie door Verkoper beoordeeld worden. In het geval van ruil wordt het verzoek door de andere Partij (gebruiker) beoordeeld. Als Verkoper of Gebruiker het retourverzoek niet binnen vier (4) dagen goed- of afkeurt, wordt het verzoek automatisch goedgekeurd. Indien Verkoper of Gebruiker het retourverzoek afwijst en Koper of Gebruiker het Artikel alsnog wil retourneren, wordt dit verzoek automatisch doorgestuurd naar Fit Swap. Fit Swap zal in dit geval een bindend besluit over het retourverzoek nemen. Gebruikers vrijwaren Fit Swap  voor aanspraken tot schadevergoeding uit hoofde van deze beslissing.

 6. Indien het retourverzoek wordt goedgekeurd door Verkoper of Fit Swap, dient Koper het te retourneren Artikel binnen vijf (5) dagen na acceptatie van het retourverzoek aan Verkoper te verzenden. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van Koper. Indien het retourverzoek wordt goedgekeurd door beide Gebruikers of Fit Swap, dienen Gebruikers de te retourneren Artikelen binnen vijf (5) werkdagen na acceptatie van het retourverzoek aan Gebruiker te verzenden. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van Gebruikers.

 7. Het door Koper betaalde aankoopbedrag en de verzendkosten worden door Fit Swap zo spoedig mogelijk na de retourzending terugbetaald, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangstbevestiging van het Artikel door Verkoper. De door Koper betaalde administratiekosten worden niet terugbetaald. In het geval van ruil is Fit Swap niets verschuldigd aan beide partijen. De door de Gebruikers betaalde administratiekosten worden niet terugbetaald.

 8. Indien Koper een retourverzoek indient, is Koper zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijsmateriaal (foto's en tekst) om aan te tonen dat het Artikel niet conform de advertentie is zoals bedoel in artikel 7.4. In het geval van ruil, is de partij die een retourverzoek indient, zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijsmateriaal (foto’s en tekst) om aan te tonen dat het Artikel niet conform de advertentie is zoals bedoeld in artikel 7.4

Artikel 8 – Betalingen

 1. In het geval van ruilen;

A. zijn beide partijen servicekosten verschuldigd voor het gebruik van het Platform. Deze servicekosten worden door Fit Swap in rekening gebracht en komen ten goede aan Fit Swap.

B. Als de Ruilovereenkomst op verzoek van een van Beide Gebruikers wordt ontbonden, zijn beide partijen zelfverantwoordelijk voor het goed terugkeren van de Artikelen bij de oorspronkelijke eigenaar. Fit Swap is niet gehouden enig bedrag aan een van Beide Gebruikers te vergoeden vanwege een Ruilovereenkomst die wordt ontbonden.

2. In het geval van verkopen;

A. Fit Swap richt het Platform zodanig in dat Kopers aan Fit Swap betalen. Als de bestelling door Koper is goedgekeurd, zal de Verkoopprijs minus de Vergoeding binnen vierentwintig (24) uur aan de Verkoper worden uitbetaald. Indien de Koper de aankoop niet goedkeurt, zal Verkoper binnen de volgende termijn worden uitbetaald:

B. Binnen vier (4) dagen nadat Koper de ontvangst van de bestelling op het Platform heeft bevestigd.

C. In het geval van Niet-Geïntegreerde Verzending: binnen veertien (14) dagen na verzending door Verkoper, mits Koper geen klachten kenbaar heeft gemaakt over de verzending.

D. In het geval van fysieke ontmoeting: binnen veertien (14) dagen na overdracht door Verkoper, mits Koper geen klachten kenbaar heeft gemaakt over de overdracht.

E. Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door Koper aan hem gedane betalingen te accepteren. Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan Koper restitueren en Koper erop wijzen dat betaling uitsluitend via United Wardrobe kan plaatsvinden.

F. Koper is administratiekosten verschuldigd voor het gebruik van het Platform. Deze administratiekosten worden door Fit Swap boven op de Verkoopprijs aan Koper in rekening gebracht en komen ten goede aan Fit Swap.

G. Als de Koopovereenkomst op verzoek van Koper of Verkoper wordt ontbonden, dan zal Fit Swap de betaling binnen vierentwintig (24) uur aan Koper retourneren, mits Koper zijn rekeningnummer heeft doorgegeven. Fit Swap is niet gehouden enig bedrag aan Verkoper te vergoeden vanwege een Koopovereenkomst die wordt ontbonden.

Artikel 9 – Privacy

1. Fit Swap verwerkt de persoonsgegevens van haar Gebruikers in overeenstemming met de toepasselijke privacywet- en regelgeving. Voor meer informatie, zie onze privacy policy en ons cookiestatement.

2. Fit Swap verstrekt aan Gebruiker alleen de persoonsgegevens van Gebruiker die noodzakelijk zijn voor de andere Gebruiker om uitvoering te geven aan de Ruilovereenkomst ("Klantgegevens"). Fit Swap kan de juistheid van de (door Gebruiker aangeleverde) persoonsgegevens niet garanderen.

3. Gebruiker garandeert dat hij de Klantgegevens van de andere Gebruiker nimmer commercieel zal exploiteren, gebruiken of aan derden zal verstrekken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is Gebruiker aansprakelijk voor alle door Fit Swap en andere Gebruiker geleden schade.

4. Gebruiker zal de Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de privacy policy van Fit Swap.

5. Fit Swap zal geen verkregen data van haar gebruikers doorverkopen aan derden voor financiële doeleinden. 

Artikel 10 - Chatcommunicatie tussen Beide Gebruikers

1. Fit Swap heeft ten behoeve van de communicatie tussen Beide Gebruikers een chat-applicatie ontwikkeld, waar Beide Gebruikers met elkaar in contact kunnen komen. De chat-applicatie wordt opengesteld op het moment dat de Match is ontstaan.

2. Alle communicatie die via deze chat-applicatie verloopt wordt door Fit Swap op haar servers opgeslagen. Fit Swap zal deze communicatie niet actief monitoren, maar kan wel automatische filters installeren om onrechtmatige inhoud en problemen te detecteren. Fit Swap zal de communicatie pas inzien, op het moment dat een Gebruiker een specifieke klacht indient of als het automatische filter onrechtmatige inhoud of een probleem detecteert.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

1. Fit Swap is de exclusieve eigenaar van alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals (maar niet beperkt tot) patenten, patentaanvragen, handelsmerken, handelsmerkaanvragen, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen, know how, eigendomsrechten en processen (de "Intellectuele Eigendomsrechten") ten aanzien van het Platform en de onderliggende code.

2. Gebruikers verkrijgen een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie voor het gebruik van het Platform in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Gebruiker garandeert de exclusieve eigenaar te zijn van alle Intellectuele Eigendomsrechten op de informatie die Gebruiker op het Platform deelt, zoals (maar niet beperkt tot) foto's en omschrijvingen van Artikelen.

4. Fit Swap verkrijgt een niet-exclusieve licentie van Gebruiker om alle door Gebruiker aan Fit Swap verstrekte materialen te gebruiken. Fit Swap mag deze informatie ook gebruiken in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform. Gebruiker garandeert bevoegd te zijn om deze licentie aan Fit Swap te verstrekken, zonder inbreuk te maken op de toepasselijke wet- en regelgeving of de rechten van derden.

5. Gebruiker zal in geen geval een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element Fit Swap en/of ‘FS’ of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van Fit Swap logo's door Gebruiker dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van Fit Swap. 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

1. Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Platform.

2. Gebruiker vrijwaart Fit Swap volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Gebruiker verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze Gebruiksvoorwaarden en de Ruilovereenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving volledig na te leven en vrijwaart Fit Swap voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.

4. Tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Fit Swap, is Fit Swap op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van Gebruiker in verband met het gebruik van het Platform, het Account, de door Gebruiker gedeelde informatie op het Platform en/of de Artikelen, zoals maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen en onrechtmatige informatie op het Platform. Fit Swap staat niet in voor en is niet verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van Gebruiker.

5. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van Fit Swap verder uitsluiten dan wettelijk is toegestaan. Als Fit Swap, om welke reden dan ook, toch aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid jegens Gebruiker beperkt zijn tot concreet aantoonbare schade ten hoogte van maximaal het totaalbedrag van de Vergoedingen en administratiekosten die Fit Swap bij de desbetreffende Gebruiker in rekening heeft gebracht.

Artikel 13 - Diversen

1. Gebruikers zullen zich nooit voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Fit Swap en zullen in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Fit Swap. Gebruiker vrijwaart Fit Swap volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

2. Fit Swap is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief bijlage(n) te veranderen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op het Platform zijn geplaatst. Wij zullen hiervan melding maken als Gebruiker het Platform opent. Indien Gebruiker daarna gebruik blijft maken van zijn Account, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Als Gebruiker de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden niet wil accepteren, kan Gebruiker zijn Account verwijderen.

3. Als enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.

Bijlage 1: Verkoop & Ruil Service Levels

1. Verkoop Service Levels

Verkoper zal voldoen aan de volgende Service Levels, waarmee het niveau van de dienstverlening van Verkopers aan Kopers wordt bepaald;

A. Verkoper zal uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de bevestiging (betaling) van de bestelling het Artikel verzenden. Verzending dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 6 van de Gebruiksvoorwaarden. Verzending na vijf (5) werkdagen is uitsluitend toegestaan als dit binnen vijf (5) werkdagen via de chat met Koper is overeengekomen, tot een maximum van veertien (14) dagen.

B. Verkoper zal binnen vierentwintig (24) uur vragen van Koper beantwoorden.

2: Ruil Service Levels

Gebruiker zal, indien bevestigde ruilovereenkomst, aan de volgende Sevice Levels, waarmee het niveau van de dienstverlening van Gebruikers wordt bepaald;

A. Gebruikers zullen uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de bevestiging (betaling van servicekosten) het Artikel verzenden. Verzending dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 6 van de Gebruiksvoorwaarden. Verzending na vijf (5) werkdagen is uitsluitend toegestaan als dit binnen vijf (5) werkdagen via de chat met de Gebruiker is overeengekomen, tot een maximum van veertien (14) dagen.

 

Contact opnemen

+31 617049888

Volgen

©2020 door Fit Swap.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now